foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Miło nam, że do nas zajrzałeś. Zapraszamy również na nasz profil na Facebook.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dźwierzutach

Szkolne akty prawne:

Postępowanie w sytuacjach zagrożenia

Procedura kontaktu nauczycieli z rodzicami

 

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Dźwierzutach wprowadzony zarządzeniem Nr 5/2023 Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Dźwierzutach z dnia 13.03.2023r. z mocą obowiązywania od 27.03.2023r.

Zmiana w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ZSP w Dźwierzutach wprowadzona zarządzeniem Nr 19/2023 Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Dźwierzutach z dnia 07.12.2023r. z mocą obowiązywania od 07.12.2023r.

 

 

Osoby zamierzające skorzystać w danym roku kalendarzowym z ulgowych usług
i świadczeń finansowanych z Funduszu składają do Pracodawcy w terminie do
30 kwietnia każdego roku Oświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej
i materialnej, (zwane dalej „Oświadczeniem”), którego wzór stanowi załącznik
Nr 1 do niniejszego Regulaminu. Powyższe jest konieczne do ustalenia lub zmiany progów dochodowych na dany rok kalendarzowy oraz sporządzenia Planu rzeczowo-finansowego. (paragraf 21 ust.1 Regulaminu)

 

Oświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej- załącznik nr 1 do Regulaminu ZFŚS.

Oświadczenie należy złożyć do 30 kwietnia każdego roku.

Wniosek o udzielenia świadczenia z ZFŚS - załącznik Nr 2 do Regulaminu ZFŚS.

1. Wniosek o dofinansowanie wypoczynku letniego składamy w terminie od 1maja do 5 czerwca .

2. Wniosek o pomoc materialną w związku z grudniowym okresem świątecznym w terminie od 1 października do 5 listopada.

Tabela wysokości świadczeń- zał. Nr 3 do Regulaminu ZFŚS.

 

 

 

 Propozycje wycieczek w ramach ZFŚS:

Bieszczady- z wypadem na Słowację - 6 dni, w dn. 25-30 czerwca 2024r.

Osoby zainteresowane proszę o zgłoszenie chęci udziału  do sekretariatu Zespołu.
Zapisy są potrzebne w celu określenia, którą wycieczką uprawnieni są bardziej zainteresowani.

 

 

 

 

 

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU MIESZKANIOWEGO.

1. Porozumienie.

2. Regulamin Zakładowego Funduszu Mieszkaniowego.

        - aneks nr 1

        - aneks nr 2

        - aneks nr 3

Dokumenty dla osób ubiegających się o pożyczkę mieszkaniową z ZFŚS.

1. Wniosek o pożyczkę.

2. Umowa.

3. Dokument dla poręczyciela.

   

 Regulamin pracy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dźwierzutach - data ogłoszenia 04.02.2021r.

Copyright © 2024 ZSP Dźwierzuty Rights Reserved.